Trường có 15 phòng (điểm trung tâm) trong đó có  9 phòng học ,3 phòng chức năng ,văn phòng và 2 phòng ban giám hiệu .

 lớp học:

- 1 Lớp nhà trẻ 24-36 tháng: 20 cháu với 2 cô giáo 

- 2 Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): mỗi lớp có 25 cháu với 2 cô giáo 

- 2 Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): Mỗi lớp 30 cháu với 2 cô giáo 

- 5 Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): mỗi lớp 35 cháu với 2 cô giáo